Nieuws Archief

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.VERSLAG VAN DE BESTUURSTAFEL


Van de bestuurstafel
Op zaterdag 21 november 2015 vergaderde het bestuur van de Schotanus-Stichting. Hierna een beknopt verslag.

Presentie: Klaas Schotanus, Otto Rosier, Jan Hengstmengel.
Verhinderd: Anneke Schotanus-Huige.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
Samenkomst in Sint Jansklooster. Welkom met zelfgemaakte appeltaart. Telefonisch contact met Anneke die voorspoedig herstelt van een operatie, maar nog niet in staat is de vergadering bij te wonen. Er zijn geen verdere mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag van de vergadering op 26-09-2015.
Het verslag wordt met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Dank aan de secretaris. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende besproken.

Het lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) wordt voortgezet. Besloten wordt meer werk van het lidmaatschap te maken. Het bestuur van de Schotanus-Stichting zal een artikel indienen voor het orgaan van de NGV.
Het bestuur van de Schotanus-Stichting heeft het voornemen een Schotanuslied te componeren.
In AE voorjaar 2016 (Van de voorzitter) zal nogmaals de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen met een ANBI status worden benadrukt.

3. Ontvangen en verzonden post.
Geen bijzonderheden. Vrijwel alle correspondentie wordt digitaal gevoerd en met allen gedeeld.

4. Financiële situatie
Inkomsten en uitgaven verlopen globaal volgens de begroting. En marge van dit agendapunt wordt het volgende besproken.
Het aantal bestellingen van postzegels, Gens Schotana en de Schotanus vlag via de website neemt toe. Dit wordt onder andere toegeschreven aan de vernieuwde, beter zoekbare website.
Onze website dient doorlopend te worden geactualiseerd (zie: www.schotanus-stichting.com, onder Laatste Nieuws, recente familieberichten en van de bestuurstafel; voor familieberichten zie ook: www.mensenlinq.nl). Soraya de Haan is voorlopig bereid teksten te actualiseren en nieuwe teksten te plaatsen. Het zoeken naar een webmaster wordt voortgezet.

5. Buitenlandse donateurs.
Betaling/ontvangst van donaties uit het buitenland blijkt een probleem. Administratieve rompslomp en hoge kosten. Besloten wordt de donateurs in het buitenland (5) voor te stellen hun donatie bij gelegenheid (bijvoorbeeld van familiebezoek) over te maken en omwille van beperking van porto kosten genoegen te nemen met toezending van AE in digitale vorm (pdf).
In mei 2016 wordt het contract met Editoo voor het drukken van AE vernieuwd.

6. Lief en leed.
In AE voorjaar 2016 (Van de voorzitter) zullen de donateurs worden opgeroepen om het bestuur te informeren over het wel en wee van donateurs, zodat het bestuur daarop gepaste actie kan ondernemen.

7. Oproepen in AE Herfst 2015
De toename van het aantal bij het bestuur bekende email adressen van donateurs wordt onderzocht.
Per saldo (aanmeldingen – opzeggingen) neemt het aantal donateurs enigszins toe.
Er zijn al enkele bijdragen ontvangen voor een AE themanummer over Schotanussen in WO II.

Uit www.detelefoongids.nl worden Schotanussen die nog geen donateur zijn, geselecteerd. Zij ontvangen binnen kort een (met een Schotanus zegel gefrankeerde) brief (op briefpapier met een Schotanus “watermerk”) met uitleg over de Schotanus-Stichting en over het project Schotanussen in WO II. In die brief zal hen worden voorgesteld ook de lotgevallen van hun familieleden in WO II in het desbetreffende AE themanummer te presenteren.
De deelnemers aan een Schotanus netwerk op LinkedIn zullen met een soortgelijk bericht worden benaderd.

8. AE Winter 2015.
Ten behoeve van het verzamelen van kopij wordt een dropbox geopend; alle betrokkenen ontvangen een uitnodiging. Vanaf 05-12-2015 wordt op basis van de inhoud van de dropbox AE winter 2015 samengesteld.
Specifieke onderdelen: Betekenis van het Schotanus familiewapen, Familiefoto Franeker 1975, wie herkent wie (reacties te zenden aan de secretaris)?, Van de Voorzitter, Schotanussen in WO II en Grietenij.

9. Schotanus familiedag 2016.
Datum: 11-06-2016.
Plaats: Groningen (nader te kiezen).
Gast: professor Janke Cohen-Schotanus.

Plaats van voorkeur voor de samenkomst: het Academiegebouw van de RUG. Dat is gesloten in het weekend; openstelling mogelijk maar duur. Het bestuur van de Schotanus-Stichting verzamelt informatie over alternatieve mogelijkheden (genoemd worden Nienoord – Leek (www.museumnienoord.nl, www.landgoednienoord.nl/), Muziekmuseum Vosbergen – Eelde (www.museumvosbergen.nl)) in en om Groningen.

10. Volgende vergadering.
Datum: 13/02/2016.
Plaats: Voorschoten, Sweelinckhof 7.

11 Rondvraag en sluiting. 
De voorraad drukwerk van de Schotanus-Stichting is ondergebracht bij Klaas thuis en heeft een omvang van circa 4 m2. Om het risico van verloren gaan bij brand te beperken wordt gezocht naar opslagruimte elders, waar delen van de voorraad opgeslagen kunnen gaan worden. In AE voorjaar 2016 (Van de voorzitter) zal opnieuw een oproep worden gedaan.
De donateurslijst wordt aangevuld met genealogische codes.
De voorraad Schotanus postzegels wordt met 1.000 aangevuld. Oproep in AE winter 2015. Bestel voor 31-12-2015 tegen het oude tarief (Euro 0,69 i.p.v. Euro 0,73).

Schotanus-Stichting gaat op volle kracht vooruit !!

Schotanus vlaggen
Radio Kootwijk
 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December